सम्पर्क

सरुभक्त सरोकार केन्द्र
४६ बागबजार
पोखरा, वार्ड नं १

फोन: ००९७७-०६१-५२१८५५ /४६६८५६
मोबाईल नं- ९८५६०२३६११